Kategorier
Nyheter

Gjør oss klar for å utvide beredskapssamarbeidet

OFFB har lagt bak seg et travelt og innholdsrikt 2023. Antall operasjoner organisasjonen støtter har holdt seg jevnt og høyt siden 2020, samtidig som det har vært høyt aktivitetsnivå innen trening og øving og i OFFB Kompetansesenter.

Den største enkeltaktiviteten var uten tvil Øvelse Draugen i mars 2023. Totalt 800 personer deltok da OKEA, NOFO og OFFB gjennomførte en av de største oljevernøvelsene i Norge noensinne, med støtte fra OFFBs øvrige medlemmer og en rekke andre organisasjoner.

2023 bød også på endringer, både blant OFFBs medlemmer og internt i organisasjonen. Fjoråret startet med at 22 personer som har vært innleid som koordinatorer i 2. linje ble ansatt på deltid.

Flere nye med på laget betyr mer trening og oppfriskning av kunnskap, men vi opplever at en tettere tilknytning er styrkende for vaktlagene. (Foto: Jan Inge Haga)

– Det har krevd en del av oss som organisasjon i form av opplæring og oppfriskning på trening, men summen er positiv. Vi ser at folk får en annen kjennskap til bedriften og føler på en større tilhørighet når de er ansatt, sier Ole Jacob Haug.

Flere nye ansatte

I løpet av 2023 gikk to personer som har vært med siden oppstarten av OFFB av med pensjon, i tillegg til at en tredje med lang erfaring valgte å gå videre til beredskapsoppgaver i en annen organisasjon.

Med dem forsvant mye erfaring og historikk. Samtidig har vi fått inn nye og dyktige folk i staben som står på skuldrene til arbeidet som er lagt ned tidligere og tar oss videre. I tillegg har vi styrket vårt strategiske krisekommunikasjonsteam på bakgrunn av mengden leveranser og etterspørsel blant medlemmene. 

Aker BP nytt medlem

Medlemsmassen i OFFB er stabil, men likevel i stadig utvikling. I januar 2023 kom Aker BP inn som medlem. Gjennom året har vi blitt godt kjent med organisasjonen, både gjennom planlegging og gjennomføring av øvelser, men også medietrening levert av strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) i OFFB.

– Det å få en høykompetent organisasjon som Aker BP som medlem har utelukkende vært en positiv opplevelse. Vi har blitt kjent med dyktige folk, og vi har fått testet ut nye måter å øve på. Dette opplever vi at har vært lærerikt for begge parter, sier Haug. 

ICS-trening i praksis

Et annet felt hvor vi er i læringsfasen er Incident Command System (ICS). Operatørene på norsk sokkel inngikk i fjor en gjensidig avtale om å benytte ICS ved langvarige hendelser. I avtalen ligger det at operatørene forplikter seg til å sørge for trening og opplæring, men også til å dele på trent personell ved hendelser som forutsetter ICS-organisering.

Øvelse Draugen ble gjennomført som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse. (Foto: Alf Inge Molde)

OFFB har opparbeidet seg god ICS-kompetanse internt og vi rigger organisasjonen slik at vi kan støtte medlemmene inn i deres ICS-organisasjoner. Alle fast ansatte er kurset. I tillegg deltok flere av våre deltidsansatte på Øvelse Draugen i fjor og fikk sjeldent god praktisk trening.  Hele oljevernaksjonen ble nemlig håndtert i henhold til ledelsessystemet ICS.

– Øvelse Draugen var nyttig læring av langvarig hendelse og hvordan håndtere det fremover, sier Haug.

Nå bidrar OFFB inn i planleggingen av neste storøvelse sammen med Aker BP. Dette blir nok en anledning hvor medlemmene kan få praktisert bruken av ICS.

Ser mot nye næringer

Som alle andre i energibransjen følger OFFB utviklingen i den grønne omstillingen med stor interesse. Vi har satt ned en egen prosjektgruppe som blant annet følger arbeidet med regelverk for beredskap for havvind tett.

– Det er kjekt å oppleve at vi blir spurt om å være med når beredskap for nye næringer skal planlegges. Vi har bred kompetanse og lang erfaring med å ha beredskap øverst på agendaen, og dette ser vi at kan overføres fra olje- og gassindustrien til nye næringer. Vi mener klart at OFFB har en rolle å spille der, sier Haug, og legger til:

– Vi har et positivt blikk på fremtiden. Navnendringene til Havindustritilsynet og Sokkeldirektoratet er et tegn i tiden, og vi i OFFB følger med. Det kommer nye næringer inn som trenger beredskap, og det er vi parat til å kunne levere på, sier Haug.

Vi legger bak oss et travelt og innholdsrikt år, og ruster oss nå for en tid hvor vi mener beredskap bør stå i høysetet for enda flere innen energibransjen, sier daglig leder Ole Jacob Haug. (Foto: Jan Inge Haga)

Det siste året har vi også prøvd ut flere nye teknologier, deriblant AI for å effektivisere trening og øving. Styringssystemet for krisehåndtering som våre medlemmer bruker – CIM – får nå også en skreddersydd ICS-modul.

Medlemsmassen øker – men vi har plass til flere

De seneste årene har trenden på norsk sokkel vært oppkjøp og sammenslåinger, og flere av medlemmene har blitt større og sterkere. 2023 var intet unntak, da Vår Energi kjøpte Neptune Energy, og nyheten om at Wintershall Deas norske aktivitet var kjøpt av Harbour Energy kom helt på tampen av året. 

– Dette byr på muligheter og utfordringer, men vi i OFFB henger med og leverer det medlemmene trenger fra oss for å ha robust beredskap. I løpet av 2024 vil medlemsmassen vår faktisk øke, da nye selskaper kommer til, sier Haug, og understreker at OFFB har plass til flere medlemmer – både små og store.

Det viktigste er et volum som gir læring og en sammensetning av medlemmer som gir variasjon.

– Det er viktig for oss at vi får øvd med mange, så vi får lært sammen med flere, og at vi har hendelser vi kan lære av. Vi ser at vi har en viktig rolle og bidrar til beredskap, og at OFFB har vært med på å sette en standard. Det skal vi fortsette med også i 2024, sier Ole Jacob Haug.

Om OFFB:

OFFB er en brukerstyrt beredskapsorganisasjon som drives av operatørene A/S Norske Shell, DNO, Gassco, Neptune Energy Norge, OKEA, Sval Energi, Wellesley Petroleum, Wintershall Dea og Aker BP.

Beredskapssenteret har siden oppstarten i 2009 levert profesjonell 2. linje beredskap og støtte til strategisk beredskapsledelse til medlemsbedriftene og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

Kategorier
Nyheter

OFFB-ansatte kurset i livreddende førstehjelp

– Hvis du havner i en situasjon hvor det kreves hjerte-lunge-redning, er det aller viktigste at du faktisk gjør noe, for hvert sekund kan telle. Men, du har et klart fortrinn hvis du har trent på forhånd. Det å ha fått prøvd seg på hvordan en hjertestarter virker er også en klar fordel, sier Kim Åke Sviland.

I tillegg til å være stabsleder i OFFB har han flere års erfaring som sykepleier, samt lang fartstid innen frivillig søk- og redningstjeneste. Kim minner oss om viktigheten av at de i nærheten setter i gang med livreddende førstehjelp umiddelbart, for at vi sammen kan styrke overlevelsen ved akutt sykdom og skade.

En viktig investering

Nettopp fordi beredskap er vårt hovedvirke i OFFB, må vi leve som vi lærer. Samtlige fast ansatte har nå tatt tretimerskurs i hjerte- og lungeredning med bruk av defibrillator.

DHLR-kurs består av både teori og praksis. Her fikk alle trene på det som skal til når hjerte-lungeredning kreves. (Foto: Eirin Herland)

– Det var viktig for oss å prioritere dette. Både for å være bedre rustet ved hendelser hos selskapene vi går vakt for, men også for å støtte opp om myndighetenes strategi om å gjøre befolkningen bedre i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade, sier Ole Jacob Haug, daglig leder i OFFB.

I løpet av kurset trente vi på varsling til nødnummer, undersøkelse av syk eller skadd person, sikring av frie luftveier og stabilt sideleie, HLR (hjerte- og lungeredning), bruk av hjertestarter, hva du gjør hvis et fremmedlegeme sitter fast i luftveiene og hvordan du oppdager tegnene på akutt hjertesykdom.

Alle kursdeltagerne måtte ut på gulvet og gjøre praktiske øvelser. Og nå er vi alle også godt kjent med hjertestarteren på huset.

Det anbefales å friske opp DHLR-kurs minst hvert andre år. Kurset tilbys blant annet av Røde Kors.  

Kategorier
Nyheter

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Det var i forbindelse med påfylling av nitrogen fra flaske over til hydraulikkakkumulatorer at det oppstod en eksplosjon der to personer ble alvorlig skadd på Heimdal. Petroleumstilsynet (Ptil) konkluderte i sin granskningsrapport med at «ved ubetydelige endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for en dødsulykke».

I Equinor internt er det gjort flere tiltak i etterkant, og hele bransjen har lært av hendelsen. Da Neptune Energy i vår skulle trene sine seks vaktlag sammen med OFFB, ble nettopp Heimdal-hendelsen valgt som utgangspunkt til case – men da med Gjøa-innretningen som øvingsobjekt.

Foretrukken øvingsmåte

Det å bruke en reell hendelse gir et mer alvorlig bakteppe, som igjen gir mening og læringsutbytte. Flere som deltok på øvelsene har sagt at de foretrekker denne måten å øve på.

– Vi som jobber med å planlegge øvelsene i OFFB er opptatt av å få til et godt samvirke med de vi øver sammen med. Det er viktig for oss å lære hva som treffer og hva som kan gjøres bedre. Øvelsene skal kjennes nyttige for alle som er med. Det er ekstra kjekt når vi treffer på både scenario og gjennomførelse, sier Pål Erland, beredskapsleder og ansvarlig øvingsleder i OFFB.

Erland har jobbet med planlegging og gjennomføring av øvelser i OFFB siden 2010. Før det har han lang fartstid i politiet.

Planleggingen ga verdifull informasjon og læring

For å få til et mest mulig realistisk scenario ble materiale fra Equinor og Petroleumstilsynets granskningsrapport etter Heimdal-hendelsen brukt i planleggingen. I tillegg fikk øvingsledelsen verdifull informasjon av Equinor sin beredskapsleder i 2. linje som håndterte hendelsen i 2019. Øvelsen var basert rundt et «worst case»-scenario for å få størst mulig læringsutbytte.

Alle vaktlag fikk øvd på det samme

Ved å gjennomføre samme scenario i alle øvelsene, fikk samtlige vaktgående vaktlag i Neptune Energy sin 2. linje og 3. linje likt grunnlag for håndtering av hendelsen. Reell mobilisering ble gjennomført i 2. linje og 3. linje, samt at alle førstevarslinger fra 2. linje ble gjennomført til alle relevante samvirke-aktører. Dette inkluderte HRS Sør-Norge, politiet, Ptil, kontraktører, vaktlege, beredskapslege, leder for operatørenes senter for evakuerte og pårørende (OSEP), leder pårørende telefonsvarsenter og Klinikk for krisepsykologi.

I tillegg deltok Neptune Energy sitt vaktgående personell på logistikkbasen i Florø på alle gjennomføringene, samt at beredskapslegen tilhørende operatør samvirket inn i 2. linje med verdifull støtte i håndteringen.

– Det var viktig at alle vaktlag skulle øve på samme scenario og trenes på samme hendelse. Det var også et poeng at flest mulig reelle aktører var med, og her fikk vi gode bidrag, blant annet fra plattformsjefen på Gjøa, sier Erland.

Seminaret i OFFBs lokaler i etterkant av øvelsene var en viktig del av læringen. Foto: Alf Inge Molde

I etterkant av de gjennomførte øvelsene avholdt Neptune Energy en lærings/evalueringssamling hos OFFB der alle øvingsdeltakere var invitert. Her delte beredskapsleder fra Equinor sin 2. linje, Geir Helge Johnsen, Equinors og sine egne personlige erfaringer fra Heimdal-hendelsen.

– Læringsutbytte er viktig for OFFB og de vi øver sammen med. Derfor er evalueringsprosessen sentral. Etter Neptune-øvelsene var evalueringsseminaret med Equinor nyttig og lærerikt. Foredraget fra Johnsen ble satt stor pris på, både av deltakerne og øvingsledelsen, sier Erland.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.