Kategorier
Nyheter

Stor samvirkeøvelse i Florø

Under normale omstendigheter ville det blitt lagt opp til et større markørspill på heliporten med både offshorearbeidere, heliportmannskap, politi og kommunale ressurser.

Covid-19-situasjonen gjør imidlertid at øvingsledelsen har vært nødt til å tenke alternativt. Det hele gjennomføres derfor uten markørspill og med utstrakt bruk av digitalt samvirke, forteller øvingsleder og beredskapsleder i OFFB, Pål Erland.

Stor nytteverdi
– I praksis vil hver av de deltakende aktørene bruke øvelsen som en kombinert tabletop-diskusjon i eget og egnet lokale, samtidig som de vil delta i øvelsen ved aktivt å gjennomføre varslinger, koordinering, kommunikasjon og samvirke slik de ville ha gjort i en reell situasjon. Selv om vi ikke kan møtes fysisk, vil en slik øvelse ha stort nytteverdi for de involverte, sier Erland.

Både politiet i Vest (Florø), Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Securitas, Bristow, Petroleumstilsynet og beredskapsorganisasjonen til Neptune Energy i 2. linje, 3. linje og 4. linje deltar i øvelsen, som varer fra 09.00 til 14.00.

Eskalerer offshore
Utgangspunktet er håndteringen av en såkalt sikringshendelse på heliporten i Florø. Spillet utvikler seg deretter videre og involverer etter hvert offshoreinnretningene Gjøa og Deepsea Yantai – begge operert av Neptune Energy. Det krevende scenariet forutsetter tett samarbeid, koordinering og god kommunikasjon mellom de involverte partene.

Det overordnede målet for øvelsen er hvordan Neptune Energy som operatør, i samarbeid med samvirkeaktørene, på best mulig måte kan håndtere en sikringshendelse/straffbar handling på heliporten i Florø med videre eskalering offshore. Øvelsen blir dermed også en test av Norsk olje og gass sin «Retningslinje 003 – Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene».

I tillegg har hver enkelt organisasjon et sett med egne øvingsmål.

Må opprettholde dialogen og samarbeidet
Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, er fornøyd med at samvirkeaktørene setter av tid og ressurser til å bli med på denne typen øvelser. Øvelsene er kanskje enda viktigere nå under den pågående covid-19-situasjonen.

– Aktivitetsnivået til medlemmene i OFFB er høyt og vi må opprettholde kontakten og videreføre det gode samarbeidet som vi er avhengig av under en beredskapshendelse, sier Haug.

Kategorier
Nyheter

Rekordhøyt aktivitetsnivå i 2020

Sluttresultatet for 2020 stemte dermed godt overens med planene som forelå ved inngangen til det nye tiåret. Veien fram ble imidlertid annerledes.

Global pandemi, full nedstengning, bratt oljeprisfall og stor grad av usikkerhet vil stå igjen som viktige stikkord når covid-19-året 2020 skal oppsummeres. Men også evnen til å snu seg rundt, tilpasse seg situasjonen, lage nye planer og å finne nye måter å samarbeide på.

Covid-19-utbruddet i mars markerte starten på en hektisk periode med ustrakt samarbeid mellom medlemmene i OFFB, men også med andre operatørselskaper på norsk sokkel, kommuner, helikopterselskap, helseorganisasjoner og en rekke andre offentlige og private aktører som har en rolle i å ivareta sikkerheten til de mange tusen personene som jobber i olje- og gassvirksomheten.

OFFB fikk i denne prosessen blant annet utvidet ansvar for å koordinere avtaler for hotellene som skulle fungere som prekarantenehotell, karantenehotell, isolasjonshotell og senter for evakuerte og pårørende – hvis det skulle oppstå andre beredskapssituasjoner.

– I oppstartsperioden i pandemien var det en sterk dugnadsånd blant oljeselskapene, kommunene og samarbeidsaktørene, og vi hadde tett samarbeid med langt flere enn vi normalt samarbeider med, inkludert flere av de største operatørene på norsk sokkel.

– Vi støttet de som spurte om hjelp og visste at vi ville få støtte tilbake hvis vi trengte det. Det syns jeg er en god, norsk måte å gjøre det på. Og det fungerte, forteller Haug

Gjennomført som planlagt
At aktivitetsnivået i 2020 ble rekordhøyt for OFFB, skyldes flere faktorer, blant annet solide og aktive medlemsoperatører og en organisasjon som evnet å finne gode løsninger og nye måter å samhandle på. 

OFFB har også dyktige leverandører, inkludert Thon Hotel, Securitas, OHS og RelyOn Nutec, som sørget for gode leveranser gjennom hele perioden.

– Dette har gjort oss i stand til å opprettholde øvingsaktiviteten, utvikle og tilpasse planverk og å gjennomføre ulike samlinger og kurs gjennom hele perioden – godt hjulpet av digitale plattformer. Det har vært betryggende å se, sier Haug.

Samtidig har OFFB kunnet høste fruktene av å ha øvd sammen med et bredt spekter av samvirkeaktører i mange år. Det har resultert i et tett og godt samarbeid, hvor det er lett for eksterne å ta kontakt med beredskapsorganisasjonen – og motsatt.

God kapasitet til nye medlemmer
Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon for operatørselskaper på norsk sokkel. Medlemsmassen er stabil, men likevel i stadig utvikling. De seneste årene har trenden på norsk sokkel vært oppkjøp og sammenslåinger, og flere av medlemmene har blitt større og sterkere.

– Medlemmene opererer på et høyt nivå og har tydelige forventninger og krav til OFFB, som igjen sikrer kontinuerlig forbedring og at vi utvikler oss som beredskapsorganisasjon. Det syns vi er positivt, sier Haug.

Selv om hverdagen i 2021 vil være preget av covid-19 og risikoreduserende tiltak, har operatørene planer om å opprettholde et høyt aktivitetsnivå gjennom året. OFFB har likevel fortsatt god kapasitet til å inkludere flere operatørselskaper i beredskapssamarbeidet.

– Vi opplever en jevn strøm med henvendelser, både fra etablerte og nye operatører, og har topptrente ressurser som er klare til å håndtere hendelser for både små og store oljeselskaper. Vi jobber stadig for å få inn flere medlemmer, sier Haug.

– Utstrakt samarbeid, utvikling av planverk og bedre base for læring etter øvelser og håndtering av reelle hendelser gir en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.