Kategorier
Nyheter

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Utgave 3 av det vitenskapelige tidsskriftet Magma i 2021 er viet til å undersøke hva man kan lære om strategi og ledelse under press fra koronapandemien.

Temaet er belyst gjennom fire fagfellevurderte artikler. En av disse er «Håndtering av langvarige beredskapshendelser: Læringspunkter etter covid-19-utbrudd på West Phoenix», skrevet av sikkerhetsforsker Riana Steen og leder for strategisk krisekommunikasjonsteam i OFFB, Alf Inge Molde.

Sammendrag av artikkelen:

Dagens beredskapsplaner tar utgangspunkt i tradisjonelle risiko- og sårbarhetsanalyser og består av rammer og prosedyrer for håndtering av definerte fare- og ulykkessituasjoner. Turbulente endringer, økende gjensidig avhengighet på tvers av organisasjoner samt økende grad av usikkerhet skaper imidlertid utfordringer som ligger utenfor grensene til den tradisjonelle beredskapstilnærmingen.

Håndteringen av beredskapshendelser knyttet til koronaepidemien synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Gjennom studien trekker vi frem læringspunkter fra hvordan et covid-19-utbrudd på den flytende oljeriggen West Phoenix i august 2020 ble håndtert på operativt og strategisk nivå.

Basert på en metodetriangulering utforsker studien rollene til oljeselskapets beredskapsorganisasjoner og deres håndtering av utbruddet. Analysen av de empiriske funnene fremhever at nøkkelen til resilient beredskapsarbeid ligger i koordinering samt evne til improvisasjon, åpenhet, samarbeid og tillitsfull kommunikasjon mellom involverte aktører.

Artikkelen kan leses i sin helhet på Magma sine nettsider (ekstern lenke, kun på norsk).

Mer aktuelt fagstoff på OFFB.no:

Forskning: Ny modelleringsmetode øker beredskapskvaliteten

For å tette gapet mellom beredskapsplaner og hvordan man faktisk gjennomfører jobben, må man kartlegge langt flere faktorer og aspekter enn det som finnes i standard planverk, mener Riana Steen. I en fersk forskningsartikkel skrevet i samarbeid med OFFB viser hun hvordan.

Les artikkelen her (intern lenke).

Erfaringsdeling etter koronautbrudd på West Phoenix

Tett dialog, detaljfokus og evne til å improvisere var noen av nøkkelfaktorene for håndtering av covid-19-utbruddet på West Phoenix i begynnelsen av august. 26. august delte OFFB og Neptune Energy sine erfaringer med medlemmene.

Les artikkelen her (intern lenke).

Forsker på OFFB og Safety-II

HMS-arbeid står foran et paradigmeskifte, mener sikkerhetsforsker Riana Steen. Nå skal hun forske på hvordan prinsipper og metoder i resilience engineering og safety-II kan løfte kriserespons- og koordineringsarbeid i beredskapsrommet.

Les artikkelen her (intern lenke).

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.