Kategorier
Nyheter

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Det var i forbindelse med påfylling av nitrogen fra flaske over til hydraulikkakkumulatorer at det oppstod en eksplosjon der to personer ble alvorlig skadd på Heimdal. Petroleumstilsynet (Ptil) konkluderte i sin granskningsrapport med at «ved ubetydelige endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for en dødsulykke».

I Equinor internt er det gjort flere tiltak i etterkant, og hele bransjen har lært av hendelsen. Da Neptune Energy i vår skulle trene sine seks vaktlag sammen med OFFB, ble nettopp Heimdal-hendelsen valgt som utgangspunkt til case – men da med Gjøa-innretningen som øvingsobjekt.

Foretrukken øvingsmåte

Det å bruke en reell hendelse gir et mer alvorlig bakteppe, som igjen gir mening og læringsutbytte. Flere som deltok på øvelsene har sagt at de foretrekker denne måten å øve på.

– Vi som jobber med å planlegge øvelsene i OFFB er opptatt av å få til et godt samvirke med de vi øver sammen med. Det er viktig for oss å lære hva som treffer og hva som kan gjøres bedre. Øvelsene skal kjennes nyttige for alle som er med. Det er ekstra kjekt når vi treffer på både scenario og gjennomførelse, sier Pål Erland, beredskapsleder og ansvarlig øvingsleder i OFFB.

Erland har jobbet med planlegging og gjennomføring av øvelser i OFFB siden 2010. Før det har han lang fartstid i politiet.

Planleggingen ga verdifull informasjon og læring

For å få til et mest mulig realistisk scenario ble materiale fra Equinor og Petroleumstilsynets granskningsrapport etter Heimdal-hendelsen brukt i planleggingen. I tillegg fikk øvingsledelsen verdifull informasjon av Equinor sin beredskapsleder i 2. linje som håndterte hendelsen i 2019. Øvelsen var basert rundt et «worst case»-scenario for å få størst mulig læringsutbytte.

Alle vaktlag fikk øvd på det samme

Ved å gjennomføre samme scenario i alle øvelsene, fikk samtlige vaktgående vaktlag i Neptune Energy sin 2. linje og 3. linje likt grunnlag for håndtering av hendelsen. Reell mobilisering ble gjennomført i 2. linje og 3. linje, samt at alle førstevarslinger fra 2. linje ble gjennomført til alle relevante samvirke-aktører. Dette inkluderte HRS Sør-Norge, politiet, Ptil, kontraktører, vaktlege, beredskapslege, leder for operatørenes senter for evakuerte og pårørende (OSEP), leder pårørende telefonsvarsenter og Klinikk for krisepsykologi.

I tillegg deltok Neptune Energy sitt vaktgående personell på logistikkbasen i Florø på alle gjennomføringene, samt at beredskapslegen tilhørende operatør samvirket inn i 2. linje med verdifull støtte i håndteringen.

– Det var viktig at alle vaktlag skulle øve på samme scenario og trenes på samme hendelse. Det var også et poeng at flest mulig reelle aktører var med, og her fikk vi gode bidrag, blant annet fra plattformsjefen på Gjøa, sier Erland.

Seminaret i OFFBs lokaler i etterkant av øvelsene var en viktig del av læringen. Foto: Alf Inge Molde

I etterkant av de gjennomførte øvelsene avholdt Neptune Energy en lærings/evalueringssamling hos OFFB der alle øvingsdeltakere var invitert. Her delte beredskapsleder fra Equinor sin 2. linje, Geir Helge Johnsen, Equinors og sine egne personlige erfaringer fra Heimdal-hendelsen.

– Læringsutbytte er viktig for OFFB og de vi øver sammen med. Derfor er evalueringsprosessen sentral. Etter Neptune-øvelsene var evalueringsseminaret med Equinor nyttig og lærerikt. Foredraget fra Johnsen ble satt stor pris på, både av deltakerne og øvingsledelsen, sier Erland.

Kategorier
Nyheter

OFFB med på viktig arbeid for helikoptersikkerhet

Petroleumsregelverket sier at alle operatører på norsk sokkel er pliktet å påse at helikopterleverandørene følger gjeldende regelverk. Det vil si at de må etterleve nasjonalt regelverk, gjeldende standarder, Offshore Norge sine bransjeretningslinjer, samt operatørenes egne kontraktskrav.

Operatørselskapene har utviklet et felles rammeverk, og samarbeider om felles revisjon av leverandørene som tilbyr helikoptertjenester på norsk sokkel. Offshore Qualific – et heleid datterselskap av bransjeorganisasjonen Offshore Norge – har ansvar for å koordinere arbeidet mellom operatørene.

Team fra flere operatørselskaper

Nylig ble den årlige fellesrevisjonen av CHC Helikopter Service AS gjennomført. Et team bestående av representanter fra operatørselskapene Aker BP, Equinor, Vår Energi og ConocoPhillips har hatt det faglige ansvaret, med et stort antall mennesker involvert i tillegg.

OFFB er altså representert i revisjonsteamet ved Thea Blume. Blume er tidligere helikopterpilot, og er naturlig nok vår ressurs på luftfart, i tillegg til rollene hun har som stabsleder og operatørkontakt.

–  Det var veldig fint å se hvor godt revisjonsteamet jobber sammen mot et felles mål om å opprettholde de gode rutinene for sikkerheten, sier Blume.

Den årlige revisjonen er et omfattende program som dekker alle fagfelt innen helikopteroperasjoner. CHC-revisjonen omfatter hovedkontoret på Sola og basene i Kristiansund og Brønnøysund.

Bildet, bakerst fra høyre: Revisjonsleder John Arild Gundersen (Aker BP), Ole Morgen Løge (Offshore Qualific), Rune Meinich-Bache (Vår Energi), Maj Brit Fjermestad (Equinor), Øyvind Solberg (Equinor), Thea Blume (OFFB) og Stein Atle Puntervoll (ConocoPhillips). Foto: Offshore Qualific

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.