Kategorier
Nyheter

Ny film: Øvelse Draugen

Øvelse Draugen tok utgangspunkt i et tenkt scenario hvor operatørselskapet OKEA mistet kontroll på en letebrønn på Draugen-feltet på Haltenbanken og måtte håndtere en utblåsning på 35.000 liter per døgn.

Øvelsen ble gjennomført som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse.

Under øvelsen drev den simulerte oljen nordover med kyststrømmen og resulterte i landpåslag blant annet i området rundt Ofoten, Sør-Troms, Lofoten, Vesterålen, Salten og Rana.

Dette er områder som ikke er reelle for landpåslag fra Draugen-feltet, men det var viktig at de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) i de respektive områdene fikk øve.

I tillegg deltok flere andre oljeselskaper med personell inn i aksjonsledelsen og viktige aktører som Kystverket, statsforvaltere – samt fartøy, fly, droner og en rekke underleverandører.

Hele oljevernaksjonen ble håndtert i henhold til ledelsessystemet ICS.

Bli bedre kjent med Øvelse Draugen og hvordan oljevernaksjoner håndteres på norsk sokkel her:

Kategorier
Nyheter

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Det var i forbindelse med påfylling av nitrogen fra flaske over til hydraulikkakkumulatorer at det oppstod en eksplosjon der to personer ble alvorlig skadd på Heimdal. Petroleumstilsynet (Ptil) konkluderte i sin granskningsrapport med at «ved ubetydelige endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for en dødsulykke».

I Equinor internt er det gjort flere tiltak i etterkant, og hele bransjen har lært av hendelsen. Da Neptune Energy i vår skulle trene sine seks vaktlag sammen med OFFB, ble nettopp Heimdal-hendelsen valgt som utgangspunkt til case – men da med Gjøa-innretningen som øvingsobjekt.

Foretrukken øvingsmåte

Det å bruke en reell hendelse gir et mer alvorlig bakteppe, som igjen gir mening og læringsutbytte. Flere som deltok på øvelsene har sagt at de foretrekker denne måten å øve på.

– Vi som jobber med å planlegge øvelsene i OFFB er opptatt av å få til et godt samvirke med de vi øver sammen med. Det er viktig for oss å lære hva som treffer og hva som kan gjøres bedre. Øvelsene skal kjennes nyttige for alle som er med. Det er ekstra kjekt når vi treffer på både scenario og gjennomførelse, sier Pål Erland, beredskapsleder og ansvarlig øvingsleder i OFFB.

Erland har jobbet med planlegging og gjennomføring av øvelser i OFFB siden 2010. Før det har han lang fartstid i politiet.

Planleggingen ga verdifull informasjon og læring

For å få til et mest mulig realistisk scenario ble materiale fra Equinor og Petroleumstilsynets granskningsrapport etter Heimdal-hendelsen brukt i planleggingen. I tillegg fikk øvingsledelsen verdifull informasjon av Equinor sin beredskapsleder i 2. linje som håndterte hendelsen i 2019. Øvelsen var basert rundt et «worst case»-scenario for å få størst mulig læringsutbytte.

Alle vaktlag fikk øvd på det samme

Ved å gjennomføre samme scenario i alle øvelsene, fikk samtlige vaktgående vaktlag i Neptune Energy sin 2. linje og 3. linje likt grunnlag for håndtering av hendelsen. Reell mobilisering ble gjennomført i 2. linje og 3. linje, samt at alle førstevarslinger fra 2. linje ble gjennomført til alle relevante samvirke-aktører. Dette inkluderte HRS Sør-Norge, politiet, Ptil, kontraktører, vaktlege, beredskapslege, leder for operatørenes senter for evakuerte og pårørende (OSEP), leder pårørende telefonsvarsenter og Klinikk for krisepsykologi.

I tillegg deltok Neptune Energy sitt vaktgående personell på logistikkbasen i Florø på alle gjennomføringene, samt at beredskapslegen tilhørende operatør samvirket inn i 2. linje med verdifull støtte i håndteringen.

– Det var viktig at alle vaktlag skulle øve på samme scenario og trenes på samme hendelse. Det var også et poeng at flest mulig reelle aktører var med, og her fikk vi gode bidrag, blant annet fra plattformsjefen på Gjøa, sier Erland.

Seminaret i OFFBs lokaler i etterkant av øvelsene var en viktig del av læringen. Foto: Alf Inge Molde

I etterkant av de gjennomførte øvelsene avholdt Neptune Energy en lærings/evalueringssamling hos OFFB der alle øvingsdeltakere var invitert. Her delte beredskapsleder fra Equinor sin 2. linje, Geir Helge Johnsen, Equinors og sine egne personlige erfaringer fra Heimdal-hendelsen.

– Læringsutbytte er viktig for OFFB og de vi øver sammen med. Derfor er evalueringsprosessen sentral. Etter Neptune-øvelsene var evalueringsseminaret med Equinor nyttig og lærerikt. Foredraget fra Johnsen ble satt stor pris på, både av deltakerne og øvingsledelsen, sier Erland.

Kategorier
Nyheter

OFFB med på viktig arbeid for helikoptersikkerhet

Petroleumsregelverket sier at alle operatører på norsk sokkel er pliktet å påse at helikopterleverandørene følger gjeldende regelverk. Det vil si at de må etterleve nasjonalt regelverk, gjeldende standarder, Offshore Norge sine bransjeretningslinjer, samt operatørenes egne kontraktskrav.

Operatørselskapene har utviklet et felles rammeverk, og samarbeider om felles revisjon av leverandørene som tilbyr helikoptertjenester på norsk sokkel. Offshore Qualific – et heleid datterselskap av bransjeorganisasjonen Offshore Norge – har ansvar for å koordinere arbeidet mellom operatørene.

Team fra flere operatørselskaper

Nylig ble den årlige fellesrevisjonen av CHC Helikopter Service AS gjennomført. Et team bestående av representanter fra operatørselskapene Aker BP, Equinor, Vår Energi og ConocoPhillips har hatt det faglige ansvaret, med et stort antall mennesker involvert i tillegg.

OFFB er altså representert i revisjonsteamet ved Thea Blume. Blume er tidligere helikopterpilot, og er naturlig nok vår ressurs på luftfart, i tillegg til rollene hun har som stabsleder og operatørkontakt.

–  Det var veldig fint å se hvor godt revisjonsteamet jobber sammen mot et felles mål om å opprettholde de gode rutinene for sikkerheten, sier Blume.

Den årlige revisjonen er et omfattende program som dekker alle fagfelt innen helikopteroperasjoner. CHC-revisjonen omfatter hovedkontoret på Sola og basene i Kristiansund og Brønnøysund.

Bildet, bakerst fra høyre: Revisjonsleder John Arild Gundersen (Aker BP), Ole Morgen Løge (Offshore Qualific), Rune Meinich-Bache (Vår Energi), Maj Brit Fjermestad (Equinor), Øyvind Solberg (Equinor), Thea Blume (OFFB) og Stein Atle Puntervoll (ConocoPhillips). Foto: Offshore Qualific

Kategorier
Nyheter

Løpefest i Stavanger

Energistafetten henter inspirasjon fra Holmenkollstafetten og stemningen i Tour de France, og ble i år arrangert for første gang av Bedriftsidretten i Rogaland, sammen med en rekke frivillige fra organisasjonens støttespillere.

OFFB ble utfordret til å stille av medlemsselskapet Aker BP like etter påske, og tokt utfordringen på strak arm. Arrangementet fikk full uttelling med knallvær og fulltegnet deltakerliste.

– Vi er imponert over hva arrangørene har fått til. De lyktes på alle områder. God informasjon, god logistikk, masse folk og enormt god stemning. Det var rett og slett veldig kjekt, skryter Brigt Nesheim.

Hvert lag skulle løpe ti etapper. OFFB stilte med åtte stykker; Thea Blume, Magnus Klem Husebye, Brigt Nesheim, Marlén Jünge, Jone Nevøy, Otto Galta, Ole Jacob Haug og Therese Hansen. Otto Galta meldte seg til å ta tre etapper på rappen.

Det slo egentlig bare positivt ut på sluttresultatet – cirka midt på treet totalt sett.

Det viktigste var imidlertid å delta, presiserer Nesheim.

– Det kjekkeste var å møte hverandre og skape en god sosial arena utenfor kontoret, treffe kjentfolk fra medlemsselskapene i OFFB, samarbeidspartnerne våre og heie hverandre fram. Nå håper vi at flere har lyst til å henge seg på neste år, sier han.

Og OFFB stiller i 2024?

– Absolutt!

Kategorier
Nyheter

Fagforum for 50. gang

Tekst: Alf Inge Molde

– Det er egentlig unikt at operatørselskapene kan møtes på denne måten og dele med hverandre – både av det som har gått bra og det som ikke har gått bra. Det er høyt under taket og selskapene er veldig ærlige med hverandre, sier sekretær i fagforum, Dag Normann Aasjord.

Det har Aasjord, som til daglig er vaktgående beredskapsleder i 2. linje og leder for OFFB kompetansesenter, vært siden 2012. Ledervervet i fagforum går imidlertid på rundgang mellom medlemmene.

Målet med forumet er å være en arena for erfaringsutveksling mellom medlemmene i OFFB på beredskapsfeltet, samtidig som det skal være et rådgivende organ for daglig leder i beredskapsorganisasjonen.

Her diskuteres alt fra utvikling av planverk, trening og øvelser, kurs og kompetanse til håndteringen av faktiske hendelser, organisering av beredskapsarbeid og standardiserte løsninger på felles problemstillinger.

Dag Normann Aasjord

Læring på tvers
På det 50. møtet i rekken var Gassco, Wintershall Dea, DNO, Shell, OKEA, Sval Energi, Aker BP, Wellesley og Neptune representert, sammen med en rekke personer fra staben i OFFB.

I tillegg til status for driften og arbeidet som pågår i OFFB, fikk fagforum en gjennomgang av hvordan ett av OFFB-medlemmene håndterte en hendelse som resulterte i mobilisering i vinter og en presentasjon og gjennomgang av status, forventninger og utfordringer knyttet til en samarbeidsavtale i bransjen om hvordan en skal håndtere store oljevernaksjoner.

Sistnevnte resulterte i at det nå etableres en egen arbeidsgruppe som skal sikre en felles tilnærming blant OFFBs medlemmer.

– Det er allerede etablert arbeidsgrupper på flere andre områder, forteller Aasjord, inkludert HR-området, kommunikasjon, CIM og nå også aksjonsledelse.

Ulike, men felles utfordringer
Det er ikke til å legge skjul på at operatørene i beredskapssamarbeidet er forskjellige, både når det gjelder størrelse, eierskap, kultur, aktivitet og organisering.

– Likevel finnes det mange fellestrekk og alle har noe å lære av hverandre, liten som stor. Det er ikke noe krav om at alle skal være like, presiserer Aasjord.

Kåre Olav Oftedal, HMS-rådgiver i Gassco, har vært medlem i fagforum siden 2016 og leder siden 2021. Han mener det er viktig å møte de andre operatørene på jevnlig basis.

– I år har det vært spennende å få Aker BP inn som nytt medlem i OFFB og i fagforum, og det er stadig aktuelle saker å få drøftet i fellesskap. Det er nyttig å sette fagfolkene til OFFB og medlemmene sammen, sier Oftedal.

Ole Jacob Haug

Videreutvikler beredskapen

Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, berømmer innsatsen som er lagt ned i fagforum siden oppstarten i 2010.

– Rådene og tilbakemeldingene fra medlemmene har vært, og er, veldig nyttige for å sikre at administrasjonen utvikler beredskapen og leveransen slik at den fungerer godt for alle medlemmene, uavhengig av størrelse og aktivitet, sier Haug.

Kategorier
Nyheter

Aker BP medlem i OFFB

– Høsten 2022 startet vi en anbudsprosess for å vurdere leverandører av beredskapstjenester inn til Aker BP. Vi ønsket en leverandør som har høy beredskapskompetanse, lang erfaring, en robust organisasjon og som har et tett beredskapssamarbeid med andre operatører og beredskapsinstanser, sier Marit Blaasmo, direktør people & safety Aker BP

– Aker BP setter høye krav til sin beredskapsorganisasjon og forventningene til ny leverandør er at den skal bidra til ytterligere å styrke og utvikle vårt beredskapssystem. Valget falt på Operatørenes Forening For Beredskap (OFFB), en medlemsorganisasjon som med Aker BP nå teller ni operatører. Vi ser frem til godt og tett samarbeid, sier Blaasmo.

Aker BP driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel og målt i produksjon er selskapet et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Selskapet er i dag operatør for de seks feltsentrene Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula og Valhall, samt medeier i Johan Sverdrup. Selskapet planlegger også for betydelig vekst:

Sammen med partnere leverte Aker BP totalt ti planer for utbygging og drift (PUD) og en plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet i desember 2022 med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder 2022-kroner. Utbyggingsprosjektene, sammen med en rekke tiltak for økt utvinning og effektivisering, gjør at Aker BP forventer å øke produksjonen fra drøyt 400.000 fat per dag til om lag 525.000 fat i 2028.

Aker BP har hovedkontor på Fornebu. Selskapet har også kontorlokasjoner i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.

– Vi setter stor pris på å ha fått inn et nytt stort medlem i OFFB. Dette er en unik mulighet til å videreutvikle beredskapssamarbeidet, både for medlemmene i organisasjonen, Aker BP og for norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

OFFB er en brukerstyrt beredskapsorganisasjon som drives av operatørene A/S Norske Shell, DNO, Gassco, Neptune Energy Norge, OKEA, Sval Energi, Wellesley Petroleum, Wintershall Dea, og nå, Aker BP.

Oversikt: Medlemmer i OFFB

Beredskapssenteret har siden oppstarten i 2009 levert profesjonell 2. linje beredskap og støtte til strategisk beredskapsledelse til medlemsbedriftene og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

Bildet øverst, fra venstre: Harald Kvernstrøm (Aker BP), Marlén Jünge (OFFB), Knut Øystein Sørmo (Aker BP), Ole Jacob Haug (OFFB), Leif Gunnar Hestholm (Aker BP) og Pål Erland (OFFB).

Kategorier
Nyheter

– Det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting

Tekst: Alf Inge Molde

Jakob Inge Kristoffersen har jobbet som psykolog i over 40 år og har flere tiårs erfaring fra større ulykker og katastrofer og opplæring og oppfølging av innsatspersonell i både inn- og utland.

Onsdag 30. november holdt spesialisten fra Klinikk for krisepsykologi i Bergen, som OFFB har hatt samarbeidsavtale med i en årrekke, kurs i håndtering av krisereaksjoner ved OFFB Kompetansesenter.

Kristoffersen delte mange sterke glimt fra hendelser som har satt seg i det kollektive minnet i den norske befolkningen de siste tiårene. På spørsmål om ikke også hjelperne kan bli berørt, la han ikke skjul på at det kan renne noen tårer nedover kinnet også hos ham når han møter mennesker som har vært utsatt for det verste.

– Jeg har aldri fått kritikk for det. Da er det nok lov for mindre trente personer også. Men klarer man å holde fokus på oppgavene man ivaretar, hjelper det oss til å holde en avstand til det tragiske, sier Kristoffersen

Les mer: Slik ivaretas de berørte i kriser 

Fakta, ikke følelser
50 personer med beredskapsroller i OFFB og hos olje- og gasselskapene som medlemmer i beredskapsorganisasjonen fikk innføring i forutsetninger for å håndtere kritiske hendelser, akutte stressreaksjoner og reaksjoner over tid, håndtering og oppfølging, prinsipper for psykologisk førstehjelp, ivaretakelse av rammede og berørte, psykologiske beredskapsplaner, erfaringer fra senter for evakuerte og pårørende, konsekvenser for bedriften og ansatte og hvordan man kan forberede seg – både på individnivå, som team og bedrift.

Mange kvier seg for å gjøre noe feil når de skal følge opp berørte og deres pårørende. Men det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting. Som regel gjør ikke folk noe som er helt feil, beroliger Kristoffersen.

Den første tiden etter en kritisk hendelse er det avgjørende at overlevende og berørte blir ivaretatt på et sted – for eksempel på et mottak eller senter for evakuerte og pårørende – hvor de kan føle seg trygge og får roet seg ned og dermed dempe stresset.

Umiddelbart etter hendelser er det svært viktig å dempe stress. Eller aktivering, som det kalles på fagspråket.

– God informasjon og faktaopplysninger er viktigere enn å få prate om følelser rett etter en hendelse. Man bør vente med å gi verbalt uttrykk for hva man tenker og føler. Da er det bedre å spørre om hva som har skjedd og hva de har gjort, råder han.

Folk reagerer veldig forskjellig. De fleste er rolige. Erfaring viser også at antall berørte personer etter hendelser ofte er høyere enn man tenker i utgangspunktet. Kritiske hendelser rammer gjerne langt flere enn det vi tror.

Støtteparadokset
Når kritiske hendelser oppstår, mobiliseres det som regel mye støtteressurser for å ivareta de rammede og deres pårørende den første tiden. Det er bra. Men etter hvert som tiden går, øker gjerne behovet for støtte samtidig som tilgjengelig støtte og hjelp avtar.

– Erfaring fra de siste 20 årene viser at behovet for hjelp og støtte strekker seg over lang tid. Da må også hjelpen fortsatt være der, sier Kristoffersen.

Ifølge psykologspesialisten har mange bedrifter tatt i bruk ordningen med pårørendekontakter som et bindeledd mellom selskapet og familien som har blitt berørt. Det er bra. Men pårørendekontaktene må ha opplæring i forkant, slik at de kjenner og forstår sin rolle.

Ikke minst er det viktig at rollen er kjent internt i bedriften – både blant kollegaer og av sjefen. Og alle parter må være klar over at dette vil ta tid og legge beslag på noe av pårørendekontaktens arbeidstid.

– Hvor lenge skal de stå i den rollen? I tre uker? Nei, de bør ha en horisont på ett år, sier Kristoffersen.

Tar ansvaret på alvor
Leder for OFFB Kompetansesenter, Dag Normann Aasjord, er svært fornøyd med interessen for å delta på kurset og mener dette viser at håndtering av krisereaksjoner er et relevant tema som opptar medlemmene.

– Innholdet i kurset har direkte relevans til ivaretakelse av personell som har vært involvert i hendelser og kriser, og dette ansvaret tar medlemmene på alvor. Vi har et godt samarbeid med Klinikk for krisepsykologi og Jakob Inge Kristoffersen har en lang og unik erfaring, sier Aasjord.

Kurs i regi av kompetansesenteret er i tillegg en god arena for erfaringsutveksling, der også pausene ble brukt til å knytte kontakter mellom medlemmene.

Les mer: OFFB Kompetansesenter

Kategorier
Nyheter

Beredskapskonferansen i Stavanger i september

Beredskapskonferansen arrangeres i år for 14. gang og gjennomføres på Clarion Hotel Stavanger.

Konferansen starter med en uformell sammenkomst for deltakere og utstillere mandag 12. september klokken 19, før man gyver løs på to fulle dager med beredskapsfaglige spørsmål og problemstillinger.

Det settes naturligvis også av godt med tid til faglige diskusjoner og sosialt samvær i pauser, lunsjer og under konferansemiddagen 13. september.

Årets program har fire hovedtemaer:

  • Kapasitet og kompetanse innen beredskap
  • Aksjonsledelse i forbindelse med langvarige hendelser
  • Covid-19 – håndtering og læring
  • Trusselbildet i det norske samfunnet

På scenen møter sterke foredragsholdere fra Industri Energi, Ravyn, Petroleumstilsynet, Equinor, Kystverket, NOFO, Luftforsvaret, Safetec, Vår Energi, Folkehelseinstituttet, Odfjell Technology, PST, Universitetet i Stavanger, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her:

www.beredskapskonferansen.no

Velkommen!

Kategorier
Nyheter

PGNiG Upstream Norway AS medlem i OFFB

– OFFB tilbyr den beste løsningen for ivaretakelse av beredskap, både når det gjelder erfaring og bredden i leveransen. OFFB var derfor et naturlig valg når vi i sommer skal bore vår andre egenopererte brønn på norsk sokkel, Copernicus-prospektet, utenfor Brønnøysund, sier daglig leder i PGNiG Upstream Norway, Marek Woszczyk.

Det norske selskapet er heleid av Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, som er Polens største lete- og produksjonsselskap. PGNiG ble registrert på Warszawa-børsen i 2005 og har den polske stat som største aksjonær.

PGNIG Upstream Norway har vært aktive på norsk sokkel siden 2007 og har vokst gjennom en rekke suksessfulle investeringer og oppkjøp. I 2021 kjøpte selskapet INEOS E&P Norge AS.

Hovedmålet til PGNiG Upstream Norway er å sikre leveranse av gass og olje til PGNiG Group. Hydrokarbonene skal transporteres til Polen gjennom Baltic Pipe. PGNiG Upstream Norway har gjennom partnerskap deltatt i boringen av mer enn 50 lete- og produksjonsbrønner, som har resultert i betydelige olje- og gassfunn som Ærfugl, Shrek og Warka.

Selskapet har i dag andeler i ni produserende felt; Skarv, Morvin, Vilje, Vale, Gina Krog, Skogul, Ærfugl, Kvitebjørn og Valemon. PGNiG Upstream Norway har også andeler i sju utviklingsplaner; Ærfugl fase 2, Gråsel, Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Alve Nord og Shrek. Totalt har selskapet andeler i totalt 60 lisenser på norsk sokkel.

PGNiG Upstream Norway har hovedkontor i Stavanger.

Fra venstre: Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, og daglig leder i PGNiG Upstream Norway, Marek Woszczyk.

Kategorier
Nyheter

OFFB gratulerer

Peter Wessel Cupen er Norges største håndballturnering og arrangeres hvert år i Larvik. Her konkurrerer de beste lagene i aldersgruppen 12 til 16 år fra hele landet.

KFUM Stavanger J07 stilte med to lag. KFUM Håndball Stavanger – 1 spilte finalekamp mot Årsta AIK HK og vant 17 – 14. Andrelaget hadde også en strålende innsats og ble nummer to i sin pulje – etter å ha blitt slått ut i sekstendedelsfinalen etter en jevn kamp.

OFFB har vært stolt sponsor av laget siden oppstarten og OFFBs HMSK/HR-leder var hovedtrener for laget de fem første årene. Jentene trener fire dager i uken, i tillegg til kamper.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.