Kategorier
Nyheter

Nå legges planene for beredskapsåret

– I 2023 gjennomførte vi 137 treninger og øvinger med utgangspunkt i 11 ulike definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU-er). Aktiviteten har vært høy og resultatene gode, sier Trond Gleditsch, leder trening og øving i OFFB.  

Ulike behov over tid

Medlemmene i OFFB er forskjellige og har ulik aktivitet som varierer over tid. Det gjenspeiles i behovet for trening og øving. For å forstå hva selskapene trenger og å kunne levere på best mulig måte, har hvert medlem en dedikert kontaktperson i OFFB. Vi bruker POC-begrepet (point of contact).

– Det er litt som å ha en betalt bestevenn, sier stabsleder Kim Åke Sviland med et smil.

Han er ny POC for Wintershall Dea Norge fra 2024.

For å bli kjent med beredskapsorganisasjonen til Wintershall Dea har Sviland skygget kollega Magnus Klem Husebye de siste månedene.

– Kim begynte i OFFB i mars 2023, og ble tatt med i tidligfase. Denne måten å jobbe på sørger for god overlapp og at kontinuiteten ivaretas. Som POC får du den røde tråden fra leteoperasjoner til produksjon. Det ville ha blitt fragmentert hvis noen satt på operasjoner, noen andre trening, mens en tredje person hadde den daglige kontakten, sier Klem Husebye. 

Magnus Klem Husebye, Kim Sviland fra OFFB og Øyvind Norheim fra Wintershall Dea Norge.

– Målet er at dialogen skal være ryddig og enkel. Operatøren vet hvem i OFFB de skal snakke med, og vi har historikken, legger Sviland til.

I samarbeid med leder for beredskap og sikring i Wintershall Dea, Øyvind Norheim, setter Sviland nå opp årets aktiviteter som OFFB skal levere. Også «motparten» synes ordningen med POC og samarbeidet om øvelser fungerer godt.

– Det er veldig greit å ha ett menneske å henvende seg til hvis det skulle være noe. Jeg synes vi samarbeider godt med OFFB om å få til gode øvelser slik at alle som skal ta vare på beredskapen til Wintershall Dea er best mulig rustet til det, sier Norheim.

Målet er å lære

I OFFB jobber vi med beredskapsoppgaver hver eneste dag, men mange av personene som går beredskapsvakt for sine selskaper har helt andre arbeidsoppgaver til daglig. Det er derfor viktig å legge opp øvelsene slik at vaktlagene får best mulig utbytte av treningen.

Alle trenings- og øvingsaktiviteter anses som viktige bidrag til kontinuerlig forbedring i utførelsen av beredskapsfunksjonen. Alt etter aktiviteten det skal øves for og hvor mange i vaktlaget som skal trenes, blir vi enige om hva slags trenings- og øvingsaktivitet det skal legges opp til. For eksempel om det skal være en table top, nivå 1-øvelse, nivå 2-øvelse eller nivå 3-øvelse.

Samtlige personer i våre vaktlag har krav om å delta i et visst antall øvelser hvert kvartal. Informasjonskoordinator Patricia Karlsen og beredskapsleder/leder trening og øving, Trond Gleditsch under øvelse her i vårt beredskapsrom på Forus.

– OFFB deler trenings- og øvingsaktiviteter inn i flere nivå, alt etter hvor mange av medlemmets beredskapslinjer som er involvert. Ofte kjøres en serie med samme scenario, slik at samtlige vaktlag for trent og læringen for selskapet totalt sett blir best mulig, forklarer Gleditsch.

OFFB er også med på planlegging og gjennomføring av storøvelser i samarbeid med andre samvirkeaktører innen beredskap. Disse øvelsene rullerer mellom operatørselskapene, men som alle våre medlemmer er invitert til å delta i, slik det var på Øvelse Draugen i 2023.

Månedlige statusmøter

POC-ene har månedlige statusmøter med kontaktpersonen hos sin operatør. Da går de gjennom aktiviteten fremover, planene som er lagt og eventuelle endringer som trengs. 

– Sammen med medlemmet ser vi hva selskapet trenger av øvingsaktivitet, for eksempel kan de vise et behov for å ville trene mer på oljevern. Da lager vi en øvelse med et realistisk scenario, som operatøren selvsagt godkjenner, sier Sviland.

Han trives godt i POC-rollen.

– Du blir veldig involvert og får stor grad av innsyn i operatørens aktivitet, og det er din oppgave å formidle dette til de andre som går vakt i OFFB. Det er alltid spennende når selskapene skal i gang med nye boreoperasjoner. Jeg har tro på at også 2024 blir et år med mange nyttige øvelser, sier Sviland.

Kategorier
Nyheter

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Det var i forbindelse med påfylling av nitrogen fra flaske over til hydraulikkakkumulatorer at det oppstod en eksplosjon der to personer ble alvorlig skadd på Heimdal. Petroleumstilsynet (Ptil) konkluderte i sin granskningsrapport med at «ved ubetydelige endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for en dødsulykke».

I Equinor internt er det gjort flere tiltak i etterkant, og hele bransjen har lært av hendelsen. Da Neptune Energy i vår skulle trene sine seks vaktlag sammen med OFFB, ble nettopp Heimdal-hendelsen valgt som utgangspunkt til case – men da med Gjøa-innretningen som øvingsobjekt.

Foretrukken øvingsmåte

Det å bruke en reell hendelse gir et mer alvorlig bakteppe, som igjen gir mening og læringsutbytte. Flere som deltok på øvelsene har sagt at de foretrekker denne måten å øve på.

– Vi som jobber med å planlegge øvelsene i OFFB er opptatt av å få til et godt samvirke med de vi øver sammen med. Det er viktig for oss å lære hva som treffer og hva som kan gjøres bedre. Øvelsene skal kjennes nyttige for alle som er med. Det er ekstra kjekt når vi treffer på både scenario og gjennomførelse, sier Pål Erland, beredskapsleder og ansvarlig øvingsleder i OFFB.

Erland har jobbet med planlegging og gjennomføring av øvelser i OFFB siden 2010. Før det har han lang fartstid i politiet.

Planleggingen ga verdifull informasjon og læring

For å få til et mest mulig realistisk scenario ble materiale fra Equinor og Petroleumstilsynets granskningsrapport etter Heimdal-hendelsen brukt i planleggingen. I tillegg fikk øvingsledelsen verdifull informasjon av Equinor sin beredskapsleder i 2. linje som håndterte hendelsen i 2019. Øvelsen var basert rundt et «worst case»-scenario for å få størst mulig læringsutbytte.

Alle vaktlag fikk øvd på det samme

Ved å gjennomføre samme scenario i alle øvelsene, fikk samtlige vaktgående vaktlag i Neptune Energy sin 2. linje og 3. linje likt grunnlag for håndtering av hendelsen. Reell mobilisering ble gjennomført i 2. linje og 3. linje, samt at alle førstevarslinger fra 2. linje ble gjennomført til alle relevante samvirke-aktører. Dette inkluderte HRS Sør-Norge, politiet, Ptil, kontraktører, vaktlege, beredskapslege, leder for operatørenes senter for evakuerte og pårørende (OSEP), leder pårørende telefonsvarsenter og Klinikk for krisepsykologi.

I tillegg deltok Neptune Energy sitt vaktgående personell på logistikkbasen i Florø på alle gjennomføringene, samt at beredskapslegen tilhørende operatør samvirket inn i 2. linje med verdifull støtte i håndteringen.

– Det var viktig at alle vaktlag skulle øve på samme scenario og trenes på samme hendelse. Det var også et poeng at flest mulig reelle aktører var med, og her fikk vi gode bidrag, blant annet fra plattformsjefen på Gjøa, sier Erland.

Seminaret i OFFBs lokaler i etterkant av øvelsene var en viktig del av læringen. Foto: Alf Inge Molde

I etterkant av de gjennomførte øvelsene avholdt Neptune Energy en lærings/evalueringssamling hos OFFB der alle øvingsdeltakere var invitert. Her delte beredskapsleder fra Equinor sin 2. linje, Geir Helge Johnsen, Equinors og sine egne personlige erfaringer fra Heimdal-hendelsen.

– Læringsutbytte er viktig for OFFB og de vi øver sammen med. Derfor er evalueringsprosessen sentral. Etter Neptune-øvelsene var evalueringsseminaret med Equinor nyttig og lærerikt. Foredraget fra Johnsen ble satt stor pris på, både av deltakerne og øvingsledelsen, sier Erland.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.