Kategorier
Nyheter

OFFB i NATO-magasin

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) omfatter begrepet gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig.

Under Den kalde krigen handlet totalforsvaret i hovedsak om hvordan det sivile samfunnets ressurser kunne tas i bruk for å støtte militæret i krisetid. Siden 1990 har dette snudd og i dag er hovedtanken vel så mye at militærets ressurser og kapasiteter skal kunne støtte opp under det sivile samfunnet.

En av nøklene til et vellykket samarbeid er at alle som jobber med beredskap, enten i frivillig, offentlig eller privat sektor, kjenner til hverandre og vet hvordan man skal jobbe best mulig sammen for å håndtere framtidige kriser.

Dette er også utgangspunktet for siste utgave av NATO-magasinet The Three Swords, utgitt av Joint Warfare Centre, hvor det norske totalforsvaret er hovedtema.

Sammen med Hovedredningssentralen, Cyberforsvaret og Norges Lotteforbund presenter magasinet det unike beredskapssamarbeidet i OFFB for et internasjonalt publikum.

Artikkelen kan leses i sin helhet her (ekstern lenke): https://www.jwc.nato.int/application/files/8216/3280/9670/issue37_15.pdf

Her kan du lese og laste ned hele magasinet (ekstern lenke): https://www.jwc.nato.int/newsroom/The-Three-Swords-Magazine/three-swords-37

Mer informasjon om totalforsvaret:

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet (2018): Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag https://www.regjeringen.no/contentassets/5a9bd774183b4d548e33da101e7f7d43/stotte-og-samarbeid-en-beskrivelse-av-totalforsvaret-i-da.pdf

DSB-reportasje om totalforsvaret (2016): https://www.dsb.no/reportasjearkiv/sammen-for-et-tryggere-norge/

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.