Kategorier
Nyheter

Petroleum og havindustri – felles beredskap

Av Ole Jacob Haug, daglig leder i OFFB (Operatørenes forening for beredskap)

Havindustritilsynet og myndighetene har høye ambisjoner og stiller krav om at Norge fortsatt skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet – også innenfor de nye næringene som nå skal utvikles.

Fram til årtusenskiftet var aktiviteten på norsk sokkel dominert av noen få, store oljeselskaper med betydelig erfaring og betydelige ressurser.

Lav oljepris og lav leteaktivitet førte imidlertid til lav investeringsvilje i næringen og myndighetene så seg nødt til å gjøre en rekke tiltak for å øke aktiviteten, inkludert ny ordning for prekvalifisering av selskaper, tildelingsordning for lisenser i modne områder gjennom TFO-ordningen og innføringen av den såkalte leterefusjonsordningen.

Resultatet var en jevn strøm av nye oljeselskaper på norsk sokkel.

Deler kostnader, ressurser og kompetanse
Kravene til beredskap er imidlertid de samme for små og store operatører; alle må være i stand til å iverksette beredskapstiltak for å håndtere fare- og ulykkessituasjoner og koordinere aksjonene.

Myndightene stiller krav om at Norge skal fortsette å være verdensledende helse, miljø og sikkerhet – også innenfor de nye næringene, som offshore vind. (Illustrasjon: Shutterstock)

Å opprette store og ressurskrevende beredskapsorganisasjoner for å ivareta noen få og kortvarige leteoperasjoner virket imidlertid ikke hensiktsmessig for de små og mellomstore aktørene som etablerte seg. Selskapene ønsket også å sikre en robust beredskap.

I 2009 bestemte derfor en rekke av selskapene seg for å samarbeide om beredskap i OFFB (Operatørenes forening for beredskap). Kjernen er en kostnadseffektiv delingsmodell basert på samarbeid, kvalitet, kontinuitet og profesjonalitet.

Siden har OFFB vokst i takt med operatørene og gått vakt for mer enn 180 leteoperasjoner og en rekke installasjoner, undervannsanlegg, produksjonsboringer, gassrørledninger og landanlegg fordelt på 40 ulike operatører. I dag drives beredskapssenteret på Forus av A/S Norske Shell, Aker BP, DNO, Gassco, OKEA, Sval Energi, Wellesley Petroleum og Wintershall Dea.

Hvert eneste år mobiliserer våre beredskapslag og krisehåndteringseksperter for å håndtere små og større beredskapssituasjoner, samtidig som vi videreutvikler planverk, gjennomfører mer enn 100 øvelser i året, lærer opp nytt personell og jobber tett med samvirkeaktørene.

Petroleum OG ny havindustri
Foreningen OFFB kan i dag tilby medlemmer en enestående samling av kompetanse og erfaring om håndtering av hendelser i norske olje- og gassvirksomhet. Når vi i OFFB mobiliserer, er det som en integrert del av medlemmenes organisasjon. Vi er robuste til å stå over tid og vi er en forutsigbar samarbeidspartner for alle våre samvirkeaktører – både private og offentlige.

Denne kunnskapen ønsker vi å dele og videreutvikle med de nye havindustriene.

For norsk sokkel er i endring. Vi skal fortsatt utvinne olje og gass. Samtidig skal beredskap i verdensklassen sørge for å ivareta sikker og kostnadseffektiv drift innen de nye havindustriene som står for tur – som fornybar energiproduksjon til havs, transport og lagring av CO2 og utvinning av havbunnsmineraler.

OFFB har ingen eiere som krever avkastning og utbytte. Derfor kan vi bruke alle våre ressurser på å utvikle og levere beredskapstjenester av høy kvalitet.

På den måten sikrer vi mest mulig og best mulig beredskap for hver krone.

Felles utfordring, felles løsning
Vi tror kunnskap og kompetanse har større verdi jo flere som får tilgang til den og kan være med å utvikle den.

De nye havindustriene står overfor mange av de samme utfordringene som de små og mellomstore olje- og gasselskapene gjorde i 2009. Løsningen OFFB har tjent både operatørene og norsk sokkel godt i 15 år.

Nå ønsker vi de nye næringene velkommen inn i samarbeidet.

For sikkerhet og beredskap bør man ikke konkurrere om. På dette feltet må vi alle være best.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.