Forskning: Ny modelleringsmetode øker beredskapskvaliteten

For å tette gapet mellom beredskapsplaner og hvordan man faktisk gjennomfører jobben, må man kartlegge langt flere faktorer og aspekter enn det som finnes i standard planverk, mener Riana Steen. I en fersk forskningsartikkel skrevet i samarbeid med OFFB viser hun hvordan.

Tekst: Alf Inge Molde

Tenk deg at du har vondt i armen og går til legen for en vurdering. Den medisinske eksperten lytter til det du har å fortelle, stiller oppfølgingsspørsmål og undersøker. Nå har hun flere alternativer. Basert på undersøkelsen og erfaring kan hun sette en diagnose, foreslå behandlingstiltak og eventuelt skrive ut medisin.

Er hun derimot usikker, kan hun bestille en CT-undersøkelse av armen for å skaffe seg en bedre oversikt. Ved hjelp av røntgenstråler tar maskinen da bilder av vevet i presise og skarpe lag som deretter legges oppå hverandre og gir et bilde av hvordan det ser ut under huden.

Er legen fortsatt ikke tilfreds, er neste skritt å gjennomføre en MR-undersøkelse. MR gir en svært detaljert og multidimensjonal digital framstilling som kan fortelle legen om det har skjedd forandringer i muskulatur, bindevev og sentralnervesystemet.

MR kan også framstille sykdomsforandringer i skjelettet, hjertet, bryster, blodårer, urinveier og bukorganer. Teknologien gir altså et fullstendig, multidimenasjonalt bilde av det man ønsker å undersøke.

Beredskapssystemet er ikke så ulikt et organisk system som man kanskje skulle tro.

– Dagens beredskapsplaner, som tar utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalyser og definerte fare- og ulykkessituasjoner, tilsvarer bildet vi får i CT-undersøkelser. Gjennom å forenkle verden og situasjoner gir de oss en god oversikt over inngangsverdier og hvilken effekt vi vil få ved å følge planen. Som regel gjør de en svært god jobb, sier sikkerhetsforsker Riana Steen.

Legger man planene under lupen, ser man imidlertid at man i prosessen har vært nødt til å basere seg på et sett av forutsetninger som innebærer at verden blir overforenklet og noen faktorer underkommunisert. I møte med uforutsette, uoversiktlige og komplekse kriser kan man derfor komme til kort.

Work as imagined, work as done
Analysene blir for grovmaskede. Eller sagt på en annen måte, med forskerens egne begreper: «Work as imagined» (det man så for seg at man burde gjøre for å håndtere situasjonen da man laget planen) harmonerer ikke nødvendigvis med utførelsen i en reell situasjon «work as done» (det man faktisk gjør).

For fullt ut å forstå hvordan responsprosessen fungerer i praksis, og dermed sikre seg en dypere forståelse for hvordan beredskapsorganisasjonen kan lykkes eller mislykkes under ulike forutsetninger, må man vurdere langt flere faktorer enn det som er vanlig i dag.

Metoden, lansert av den danske sikkerhetforskeren Erik Hollnagel i 2012, kalles Functional Resonance Analysis Method (FRAM). Hollnagel har i en årrekke vært helt sentral i utviklingen av Resilience Engineering, også omtalt som Safety-II.

LES MER OM SAFETY-II HER: Forsker på OFFB og Safety-II (intern lenke) 

FRAM er utviklet for å modellere komplekse sosio-tekniske systemer og gir svar på hvor resilient, altså motstandsdyktig, en organisasjon og et system er – og dermed hvor godt rustet man er til å håndtere det ukjente og det uventede.

For å fullføre analogien gitt innledningsvis: Resultatet av en slik FRAM-analyse tilsvarer det multidimensjonale bildet man får i MR-undersøkelsen.

OFFB under lupen
Forenklet kan man si at de tradisjonelle beredskapsplanene er opptatt av hvilken input man har inn i ulike funksjoner og prosesser, og hvilken output dette vil gi. Men det er ikke nødvendigvis slik at output-en blir helt slik man tenkte seg.

Ulike variasjoner kan gi utforutsette følger, både umiddelbart og på et senere tidspunkt.For å synliggjøre disse kontekstuelle faktorene, kartlegges derfor fire ekstra momenter: Tid, kontroll, forutsetninger og ressurser.

Figur 1: Heksagonen som benyttes til å kartlegge de seks dimensjonene i en aktivitet/funksjon i FRAM-analysen; input, kontroll, tid, output, ressurser og forutsetninger.

Ved å trekke linjer mellom de seks hjørnene i heksagonene som oppstår, får man langt dypere forståelse for hvordan ting henger sammen.

Figur 2: FRAM-analyse av mobiliseringsfasen i 2. linje, gjengitt i forskningsartikkelen «The chimera of time: Exploring the functional properties of an emergency room in action».

I samarbeid med forskerne Riccardo Patriarca og Giulio Di Gravio gjennomførte Riana Steen i fjor en FRAM-analyse av planverket til 2. linjeorganisasjonen til OFFB og hvordan 2. linje håndterte en hendelse med hydrokarbonlekkasje på en plattform i 2017.

Begge de italienske forskerne er ansatt ved Department of Mechanical and Aerospace Engineering ved Sapienza University i Roma, og er blant de ledende forskerne i Europa innen fagfeltet resiliens.

I studien holdt altså forskerne «work as imagined” opp mot “work as done», sett gjennom den multidimensjonelle FRAM-brillen.

Analysen inngår nå i forskningsartikkelen «The chimera of time: Exploring the functional properties of an emergency room in action», som nylig ble publisert i den internasjonale journalen «Contingensies and Crisis Management».

Artikkelen kan du lese gratis her (ekstern lenke): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-5973.12353

Flere mål
Artikkelen har flere mål, forteller Steen. Ett av dem er å vise hvordan FRAM-metoden kan brukes til å kartlegge systemer og organisasjoner i praksis, steg for steg.

Et annet er å synliggjøre hva som skjer hvis forutsetningene endres og hvordan endringer i den ene delen av systemet kan påvirke sluttresultatet og utfallet.

– Metoden understreker kompleksiteten i beredskapsarbeidet. Vi tar så mye for gitt. Men hva hvis infrastrukturen ikke virker? Hva hvis de som er på vakt er utmattet? Og hva skjer hvis man bestemmer seg for å vente med en avgjørelse fordi man ikke har all informasjonen?

– Tid spiller en viktig rolle. Man kan være nødt til å gjøre noe innen ti minutter for at man skal oppnå ønsket effekt. Hvis ikke er det kanskje for sent. Trening er også en forutsetning for at man klarer å respondere raskt nok. Gjennom FRAM-metoden kan vi se hvordan variasjoner i forutsetningene påvirker funksjoner ti steg nedover i rekken. Konteksten betyr så mye, forklarer Steen.

Arbeidet er krevende, erkjenner hun. Det krever også en viss grad av ekspertise og en organisasjon som er åpen og villig til å bli kartlagt. Gevinstene kan imidlertid være store. Metoden gir ledelsen en unik dybdeforståelse, oversikt over suksessfaktorer, hva som kan effektiviseres og hvor systemene må forbedres.

Ved å fange opp det som i dag ligger mellom linjene vil man kunne øke kvaliteten, både i planverket og i faktisk gjennomført arbeid.

Videreføre dagens planverk, innføre flere dimensjoner
Fagområdet resiliens og FRAM er fortsatt forholdsvis nytt, men har blitt tatt i bruk i foregangsbransjer som luftfart, kjemisk industri og atomkraft. Og i olje- og gassindustrien. Steen har også brukt metoden til å analysere Egersund kommunes planverk for håndtering av flom, slik de opplevde under ekstremværet Synne i 2015.

Artikkelen kan du lese gratis her (ekstern lenke): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832020306517

– Betyr dette at dagens måte å lage beredskapsplaner på ikke lenger er god nok?

– Planene vi har i dag fungerer stort sett veldig bra, og de dekker de normale situasjonene, de vi opplever oftest. Det er i møte med det uforventede man virkelig ser styrken til metoden. Og det er den veien verden går; det skjer stadig flere uforventede hendelser og systemene blir stadig mer komplekse. Vi må derfor fortsette å lage beredskapsplaner, men gjerne utvikle dem i flerdimensjonale perspektiver, med for eksempel FRAM som verktøy, sier Steen.


LES OGSÅ (intern lenke) :
Suksesskriterier for god koordinering

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ledig stilling

Brenner du for beredskap og ønsker å være en ressursperson innen IKT og cyber security? Vi ser etter en vaktgående stabsleder som vil være med på å videreutvikle vårt sterke beredskapsmiljø og jobbe tett med noen av de mest spennende operatørselskapene på norsk sokkel.

Les mer»

Petroleum og havindustri – felles beredskap

Operatørselskaper på norsk sokkel konkurrerer om det meste, men ikke beredskap. På dette feltet må alle være best. Nå inviterer åtte olje- og gasselskap de nye havindustriene inn i samarbeidet i den felles beredskapsorganisasjon OFFB.

Les mer»

Tester kunstig intelligens for samtaletrening

OFFB er blant de første i beredskaps-/energi bransjen til å ta i bruk verktøyet som er utviklet av det lokale oppstartsselskapet Sklls. – Et nyttig supplement for mengdetrening på samtaler, sier Kim Sviland, fagansvarlig for pårørende telefonsvarsenter.

Les mer»

OFFB-ansatte kurset i livreddende førstehjelp

Siden beredskap er vår fulltidsjobb i OFFB, vet vi at ulykker oppstår jevnlig ute i den virkelige verden. Vi vet også at ingen kan sikre seg mot å bli stående i førstelinje for å hjelpe til. Men, du kan øve for å være best mulig rustet.

Les mer»

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Våren 2023 øvde alle Neptune Energy sine seks beredskapslag på å håndtere en ulykke med alvorlige personskader på Gjøa-plattformen. Utgangspunktet var en reell hendelse på Heimdal-feltet i 2019. Beredskapsleder Pål Erland i OFFB berømmer Equinor for å dele sine erfaringer. – Vi har lært mye, sier han.

Les mer»

Løpefest i Stavanger

Lørdag 3. juni deltok hele 3.750 personer i Energistafetten i Stavanger. Åtte av dem hadde OFFB-logoen på brystet. – I år var ambisjonsnivået å delta. Nå begynner planleggingen av neste års stafett, sier stabsleder og løpegeneral Brigt Nesheim.

Les mer»

Fagforum for 50. gang

Hvert kvartal møtes operatørselskapene i OFFB til fagforum for å utveksle erfaringer og drøfte beredskapsfaglige problemstillinger. – Et forum med stor nytteverdi, sier leder Kåre Olav Oftedal fra Gassco.

Les mer»

Aker BP medlem i OFFB

Aker BP har meldt seg inn i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). – Vi ser fram til å videreutvikle beredskapssamarbeidet i OFFB sammen med en så stor og dyktig aktør på norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

Les mer»

– Det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting

– En tommelfingerregel er at de som skal ivareta berørte og pårørende etter kriser ikke bør gråte mer enn de man skal hjelpe, sier psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen med et smil. Klasserommet til OFFB Kompetansesenter var fullt da han nylig holdt kurs i håndtering av krisereaksjoner.

Les mer»

Beredskapskonferansen i Stavanger i september

13. til 14. september inviterer Offshore Norge, Industri Energi, Petroleumstilsynet og OFFB alle som jobber med beredskapsfaglige spørsmål i privat og offentlig sektor, akademia, organisasjoner, politi og forsvar til Beredskapskonferansen i Stavanger.

Les mer»

OFFB gratulerer

OFFB er stolt sponsor av KFUM Stavanger J07. I påsken vant førstelaget J14-klassen i Peter Wessel Cupen 2022, uoffisielt norgesmesterskap i aldersbestemt håndball. Andrelaget ble nummer to i sin pulje.

Les mer»

Stor samvirkesamling i Florø

30. mars inviterte OFFB og Neptune Energy et bredt spekter av samvirkeaktører til beredskapssamling i Florø. På agendaen sto blant annet helsefaglig oppfølging av evakuerte og pårørende og beredskapsplanlegging ved økt trusselnivå.

Les mer»

Krisehåndtering i store hendelser

Hvordan følger man opp alle som påvirkes av kriser på en god måte? Og når kan krisen avsluttes? Det var sentrale spørsmål da OFFB Kompetansesenter inviterte til temadag om strategisk krisehåndtering i slutten av februar.

Les mer»

OSEP-øvelse i Florø

OSEP spiller en nøkkelrolle i ivaretakelsen av evakuerte og pårørende i beredskapssituasjoner. Pandemien har gjort det utfordrende å gjennomføre fysiske øvelser, men 30. november til 1. desember var det endelig mulig å samles i Florø.

Les mer»

Krisehåndtering med masterstudenter

På Universitetet i Stavanger får masterstudenter i samfunnssikkerhet grundig teoretisk innføring i krisehåndteringsfaget. Mandag 1. november besøkte de OFFB for å lære mer om hvordan kunnskapen anvendes i praksis.

Les mer»

OFFB i NATO-magasin

Som en spisset, sivil beredskapsorganisasjon er OFFB en del av det norske totalforsvaret. I siste utgave av NATO-magasinet The Three Swords presenteres organisasjonen for et internasjonalt publikum.

Les mer»

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Ny forskningsartikkel av Riana Steen og Alf Inge Molde henter ut læringspunkter fra håndteringen av et covid-19-utbrudd på West Phonenix i august 2020 og synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Les mer»

Slik ivaretas de berørte i kriser

– Frykten for å gjøre noe feil er kanskje den største utfordringen når man møter mennesker i kriser, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Sammen med kollegaene i Klinikk for krisepsykologi er hun klar til å rykke ut døgnet rundt, året rundt, for å ivareta de berørte i beredskapshendelser – og å støtte de som skal håndtere situasjonen.

Les mer»

Stor samvirkeøvelse i Florø

I dag, 28. januar, gjennomfører OFFB en fullskalaøvelse med utgangspunkt i en sikringshendelse på heliporten i Florø, i nært samarbeid med Securitas, politiet, Neptune Energy, Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Petroleumstilsynet og Bristow.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Forsker på OFFB og Safety-II

HMS-arbeid står foran et paradigmeskifte, mener sikkerhetsforsker Riana Steen. Nå skal hun forske på hvordan prinsipper og metoder i resilience engineering og safety-II kan løfte kriserespons- og koordineringsarbeid i beredskapsrommet.

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.