Krisehåndtering i store hendelser

Hvordan følger man opp alle som påvirkes av kriser på en god måte? Og når kan krisen avsluttes? Det var sentrale spørsmål da OFFB Kompetansesenter inviterte til temadag om strategisk krisehåndtering i slutten av februar.

Tekst: Alf Inge Molde

– Når slutter egentlig en krise? spør professor Odd Einar Olsen retorisk.

For de som opplever den, slutter den kanskje aldri. For de som jobber operativt er det kort oppsummert når brannen er slukket og alle har gått hjem.

Men at brannen er slukket betyr ikke nødvendigvis at krisen er slutt.

– Politisk er krisen først over når tilliten er gjenopprettet. Det betyr at folk må ha tillit til krisehåndteringen, at de aksepterer det som har skjedd og tror på aktørenes framstilling. I tillegg må folk akseptere resultatene fra granskninger, sier Olsen.

En troverdig avslutning kan dermed være en langvarig prosess.

Avslutning av kriser neglisjeres i kriselitteraturen
23. februar samlet OFFB beredskapspersonell fra operasjonelt nivå i 2. linje og strategisk nivå i 3. linje til temadag om strategisk beredskapsledelse utover de innledende fasene i krisehåndteringen i beredskapssenterets lokaler på Forus. Temadagen ble gjennomført i regi av OFFB Kompetansesenter.

Odd Einar Olsen holdt et tankevekkende innlegg om den politiske dimensjonen av krisehåndtering og kunsten å avslutte en krise. I tillegg delte kommunikasjonsdirektør i Equinor, Øistein Johannessen, Statoils erfaringer fra håndteringen av Turøy-ulykken i 2016.

Olsen, som er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, har forsket på og skrevet en rekke lærebøker om blant annet krisehåndtering og medienes rolle og dekning i krisesituasjoner. I tillegg har han i 20 år arbeidet med nødhjelp, krisehåndtering, bistand og teknologioverføring i totalt 18 land gjennom FN og Flyktninghjelpen.

Han mener at avslutning av kriser er et neglisjert tema både i lærebøker og politiske dokumenter – dette til tross for at nettopp avslutningen vil prege fortellingene i ettertid og henge ved aktørene som har håndtert hendelsene.

– Fokuset i kriselitteraturen settes først og fremst på forberedelser og selve krisehåndteringen. Det som skrives om avslutning handler mest om debriefing av mannskaper og læring fra avsluttet krisehåndtering. Den politiske avslutningen og risikoer ved dårlig avslutning skrives det derimot svært lite om, sier Olsen.

Professor Odd Einar Olsen utfordret salen til å lage en tydelig og gjennomtenkt strategi for hvordan kriser skal avsluttes. Det er mangelvare i kriselitteraturen.

Savner tydelig og gjennomtenkt regi
Det bør adresseres, mener han. For større kriser avsluttes ikke av seg selv. Noen må vedta at krisen er slutt. Da bør både operasjonelle og politiske oppgaver være fullført, helst så å si parallelt.  Samtidig må omgivelsene, inkludert mediene, oppfatte krisen som avsluttet. Avslutter man for tidlig eller på «feil» måte vil det skape store problemer i ettertid.

Klassiske eksempler på dette inkluderer blant annet Alexander Kielland-ulykken i 1980, Mehamn-ulykken i 1982, Scandinavian Star i 1991 og Estonia i 1994, argumenterer han.

– Til felles hadde hendelsene at det var mange omkomne, at ulykkene fikk stor oppmerksomhet, at mange satt igjen med en følelse av at ikke alt kom fram i granskninger og i ettertid, at man ikke har tatt godt nok tak i nye opplysninger som kommer fram, at det er uenighet om identifiserte syndebukker og at media har vært opptatt av saken, argumenterer Olsen.

Kunne uenighetene og problemene i ettertid vært unngått? Det er vanskelig å si helt sikkert. Det er også vanskelig å lage en konsistent dreiebok for hvordan man skal få til en god avslutning, erkjenner han. For hver hendelse vil ha egne særegenheter og utfordringer.

Det nytter ikke bare å gjøre de rette tingene. Troverdighet handler om både form, innhold og tillit. Avslutningen involverer ofte også andre aktører enn de som gjør det operative arbeidet. Syretesten blir uansett om omgivelsene deler oppfatningen om at krisen er slutt.

– Jeg savner en tydelig og gjennomtenkt strategi på hvordan dette skal skje, sier samfunnssikkerhetsprofessoren.

– Ikke undervurder oppfølgingsarbeidet
Kommunikasjonsdirektør Øistein Johannessen i Equinor var invitert til å dele erfaringer fra hvordan Statoil sin beredskapsorganisasjon håndterte Turøy-ulykken 29. april 2016. To piloter og elleve passasjerer mistet livet i det som er den alvorligste ulykken i norsk oljeindustri siden årtusenskiftet.

– Ikke undervurder oppfølgingen av de pårørende, råder han.

Kriser og alvorlige hendelser vil prege selskapet i lang tid etterpå, sier Øistein Johannessen, kommunikasjonsdirektør i Equinor.

Ha tydelig definerte roller, oppgaver og rapporteringslinjer. Prioriter de som er direkte påvirket og deres nærmeste. Ikke undervurder usikkerheten. Ha nok folk tilgjengelig. Bruk ressurspersonene internt. Vær konsistent i kommunikasjonen. Og øv.

– Kriser og alvorlige hendelser vil prege selskapet i lang tid etterpå, både på et menneskelig plan og gjennom arbeidet med sikkerhet. Alvorlige hendelser er skjellsettende og definerende, sier Johannessen.

Kontinuerlig forbedring og utvikling
Operatørenes forening for beredskap (OFFB) jobber kontinuerlig med forbedring og videreutvikling og søker stadig ny kunnskap – både fra akademia og fra organisasjoners håndtering av reelle hendelser.

Temadagen er en del av et målrettet arbeid med å videreutvikle arbeidsverktøy og trenings- og øvingskonsepter for krisehåndtering utover de innsendende fasene, som er et fokusområde for OFFB i tiden som kommer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Våren 2023 øvde alle Neptune Energy sine seks beredskapslag på å håndtere en ulykke med alvorlige personskader på Gjøa-plattformen. Utgangspunktet var en reell hendelse på Heimdal-feltet i 2019. Beredskapsleder Pål Erland i OFFB berømmer Equinor for å dele sine erfaringer. – Vi har lært mye, sier han.

Les mer»

Løpefest i Stavanger

Lørdag 3. juni deltok hele 3.750 personer i Energistafetten i Stavanger. Åtte av dem hadde OFFB-logoen på brystet. – I år var ambisjonsnivået å delta. Nå begynner planleggingen av neste års stafett, sier stabsleder og løpegeneral Brigt Nesheim.

Les mer»

Fagforum for 50. gang

Hvert kvartal møtes operatørselskapene i OFFB til fagforum for å utveksle erfaringer og drøfte beredskapsfaglige problemstillinger. – Et forum med stor nytteverdi, sier leder Kåre Olav Oftedal fra Gassco.

Les mer»

Aker BP medlem i OFFB

Aker BP har meldt seg inn i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). – Vi ser fram til å videreutvikle beredskapssamarbeidet i OFFB sammen med en så stor og dyktig aktør på norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

Les mer»

– Det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting

– En tommelfingerregel er at de som skal ivareta berørte og pårørende etter kriser ikke bør gråte mer enn de man skal hjelpe, sier psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen med et smil. Klasserommet til OFFB Kompetansesenter var fullt da han nylig holdt kurs i håndtering av krisereaksjoner.

Les mer»

Beredskapskonferansen i Stavanger i september

13. til 14. september inviterer Offshore Norge, Industri Energi, Petroleumstilsynet og OFFB alle som jobber med beredskapsfaglige spørsmål i privat og offentlig sektor, akademia, organisasjoner, politi og forsvar til Beredskapskonferansen i Stavanger.

Les mer»

OFFB gratulerer

OFFB er stolt sponsor av KFUM Stavanger J07. I påsken vant førstelaget J14-klassen i Peter Wessel Cupen 2022, uoffisielt norgesmesterskap i aldersbestemt håndball. Andrelaget ble nummer to i sin pulje.

Les mer»

Stor samvirkesamling i Florø

30. mars inviterte OFFB og Neptune Energy et bredt spekter av samvirkeaktører til beredskapssamling i Florø. På agendaen sto blant annet helsefaglig oppfølging av evakuerte og pårørende og beredskapsplanlegging ved økt trusselnivå.

Les mer»

OSEP-øvelse i Florø

OSEP spiller en nøkkelrolle i ivaretakelsen av evakuerte og pårørende i beredskapssituasjoner. Pandemien har gjort det utfordrende å gjennomføre fysiske øvelser, men 30. november til 1. desember var det endelig mulig å samles i Florø.

Les mer»

Krisehåndtering med masterstudenter

På Universitetet i Stavanger får masterstudenter i samfunnssikkerhet grundig teoretisk innføring i krisehåndteringsfaget. Mandag 1. november besøkte de OFFB for å lære mer om hvordan kunnskapen anvendes i praksis.

Les mer»

OFFB i NATO-magasin

Som en spisset, sivil beredskapsorganisasjon er OFFB en del av det norske totalforsvaret. I siste utgave av NATO-magasinet The Three Swords presenteres organisasjonen for et internasjonalt publikum.

Les mer»

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Ny forskningsartikkel av Riana Steen og Alf Inge Molde henter ut læringspunkter fra håndteringen av et covid-19-utbrudd på West Phonenix i august 2020 og synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Les mer»

Slik ivaretas de berørte i kriser

– Frykten for å gjøre noe feil er kanskje den største utfordringen når man møter mennesker i kriser, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Sammen med kollegaene i Klinikk for krisepsykologi er hun klar til å rykke ut døgnet rundt, året rundt, for å ivareta de berørte i beredskapshendelser – og å støtte de som skal håndtere situasjonen.

Les mer»

Stor samvirkeøvelse i Florø

I dag, 28. januar, gjennomfører OFFB en fullskalaøvelse med utgangspunkt i en sikringshendelse på heliporten i Florø, i nært samarbeid med Securitas, politiet, Neptune Energy, Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Petroleumstilsynet og Bristow.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Forsker på OFFB og Safety-II

HMS-arbeid står foran et paradigmeskifte, mener sikkerhetsforsker Riana Steen. Nå skal hun forske på hvordan prinsipper og metoder i resilience engineering og safety-II kan løfte kriserespons- og koordineringsarbeid i beredskapsrommet.

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.